Wrocław | Kraków

  1. Administratorem danych jest „EL ESTATE” Ella Vodopyanova z siedziba we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 19/17
  2. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail [email protected]
  3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest: – wystawienie faktury zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r.(tj. Dz.U. 2018 rok poz.2174 z póź. zmianami) o podatku od towarów i usług oraz – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit. c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, oprócz biura rachunkowego, z którym Administrator jest związany umową o świadczenie usług księgowych
  5. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sprzedaży.
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. All rights reserved EL ESTATE